Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Đặng Hồng Vương

17/07/2021
  1. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng với nhóm sản phẩm bánh kẹo truyền thống khu vực Miền Trung – Tây Nguyên
  2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
  3. Mã số: 9340121
  4. Họ tên NCS: Đặng Hồng Vương
  5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh

Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thu Quỳnh

  1. Những đóng góp mới của luận án:

– Những đóng góp mới về học thuật, lý luận

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa được các cơ sở lý luận về sự trung thành thương hiệu và các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành thương hiệu theo góc tiếp cận người tiêu dùng.

Thứ hai, luận án đã xác lập được mô hình nghiên cứu phù hợp với các điều kiện thực tiễn tại Việt Nam để đo lường và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng đối với nhóm sản phẩm bánh kẹo truyền thống.

Thứ ba, luận án phân tích được thực trạng hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu của các cơ sở sản xuất nhóm sản phẩm bánh kẹo truyền thống khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, từ đó chỉ ra được những mặt đạt được và những hạn chế cần khắc phục.

Thứ tư, luận án đã đo lường và phân tích mối quan hệ tương quan và mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng đối với nhóm sản phẩm bánh kẹo truyền thống khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Từ đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp và hàm ý quản trị nhằm duy trì và tăng cường sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng đối với nhóm sản phẩm này.

– Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn

Một là, kết quả của luận án giúp cho các nhà quản trị, hoạch định chiến lược, chính sách của doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hiểu rõ hơn về thực trạng hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu tại các cơ sở sản xuất sản phẩm bánh kẹo truyền thống hiện nay và mối quan hệ tương quan, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng đối với sản phẩm bánh kẹo truyền thống Việt Nam nói chung và khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nói riêng.

Hai là, kết quả của luận án cung cấp nguồn dữ liệu tin cậy cho các nhà quản trị, hoạch định chiến lược, chính sách của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất sản phẩm bánh kẹo truyền thống làm cơ sở dữ liệu cho các công tác hoạch định, xây dựng và phát triển thương hiệu, từ đó nâng cao sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng.

Ba là, kết quả của luận án giúp cho các nhà quản lý Nhà nước, xây dựng và làm chính sách có những giải pháp, chiến lược, biện pháp trong công tác quản lý đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm bánh kẹo truyền thống nhằm tạo ra mức độ cạnh tranh cao hơn, đem lại nhiều lợi ích hơn cho quá trình phát triển địa phương.

Bốn là, kết quả của luận án cũng là một tài liệu có giá trị khoa học đối với các nghiên cứu sau, đồng thời phục vụ trong chương trình giảng dạy các môn học của ngành Marketing, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kinh doanh thương mại.

– Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp

Từ những kết quả và phát hiện của nghiên cứu, luận án đã đề xuất một số những chính sách, giải pháp, hàm ý quản trị nhằm giúp các cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống không chỉ ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nói riêng mà còn cả Việt Nam nói chung có thể nâng cao được sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị thương hiệu.

Các giải pháp, hàm ý quản trị được chia thành 2 nhóm. Trong đó, (1) nhóm giải pháp, hàm ý quản trị dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp tập trung nâng cao hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu.; (2) nhóm giải pháp, hàm ý quản trị dựa trên nguồn dữ liệu sơ cấp, các biện pháp, giải pháp tập trung làm gia tăng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng bao gồm: gia tăng yếu tố hình ảnh thương hiệu; tác động thương hiệu; giá trị thương hiệu và hài lòng thương hiệu.

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần giải quyết những vấn đề đối với hoạt động quản trị thương hiệu đối với các cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Luận án Đặng Hông Vương