Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Vũ Lan Hương

04/05/2022
  1. Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình
  2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
  3. Mã số: 9310110
  4. Họ tên NCS: Vũ Lan Hương 
  5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn

            Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Tú

  1. Những đóng góp mới của luận án:

– Những đóng góp mới về học thuật, lý luận:

Luận án đã xác lập cơ sở lý luận của quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của một địa phương cấp tỉnh, đồng thời nghiên cứu xây dựng được hệ thống tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của một địa phương cấp tỉnh.

– Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn:

Luận án nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cấp tỉnh đối với phát triển du lịch của một số địa phương cấp tỉnh trong và ngoài nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, luận án cũng đã phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cấp tỉnh đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình. Trong đó, luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh, nhằm tìm ra những nguyên nhân của các hạn chế trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cấp tỉnh đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình thông qua các tiêu chí đánh giá.

– Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp:

Trên cơ sở nghiên cứu các hạn chế và nguyên nhân trong quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình; xem xét các vấn đề trong mối tương quan với quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình; kết hợp với các bài học kinh nghiệm rút ra qua nghiên cứu quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của một số địa phương trong và ngoài nước, luận án đã đề xuất được một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cấp tỉnh đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình giai đoạn đến năm 2030 và các năm tiếp theo bao gồm: (1) Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật theo thẩm quyền về phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình; (2) Tăng cường đào tạo và phát triển nhân lực du lịch của tỉnh Hòa Bình; (3) Tăng cường hiệu quả quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; (4) Đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh Hòa Bình; (5) Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình; (6) Hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch của tỉnh Hòa Bình; (7) Tăng cường quản lý sức chứa của điểm đến du lịch Hòa Bình; (8) Chú trọng bảo tồn tài nguyên du lịch trong phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình; (9) Xây dựng môi trường du lịch của tỉnh Hòa Bình an ninh, an toàn; (10) Tăng cường hiệu quả thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình; (11) Các giải pháp khác; và một số kiến nghị. Các giải pháp và kiến nghị của luận án có tính khả thi, phù hợp với bối cảnh, tình hình phát triển kinh tế – xã hội cũng như mục tiêu, định hướng phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. VŨ LAN HƯƠNG