Danh mục

THÔNG TIN CHUNG

Chức năng – Nhiệm vụ

08/01/2018
        Hiện nay, Phòng Quản lý Sau Đại học được Nhà trường phân công nhiệm vụ quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ với 8 chuyên ngành đào tạo, tiến sĩ với 05 chuyên ngành đào tạo.
Chức năng, nhiệm vụ
– Quản lý quá trình đào tạo, học tập và nghiên cứu khoa học của học viên và nghiên cứu sinh.
– Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các chuyên ngành đào tạo sau đại học.
– Xây dựng kế hoạch tài chính, mua sắm thiết bị và tư liệu phục vụ đào tạo sau đại học.
– Xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy đối với các chuyên ngành được phép đào tạo; tham mưu, tư vấn và tham gia làm hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các chuyên ngành đào tạo mới.
– Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu được giao và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.
– Tổ chức việc cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ.