Danh mục

Thông Tin Chung

Chương trình đào tạo

15/01/2020
– Nhà trường đã có Quyết định 808/QĐ-ĐHTM ngày 23/11/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trình độ tiến sĩ theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết chương trình đào tạo tiến sĩ xem tại đây. 
– Nhà trường đã có Quyết định 723/QĐ-ĐHTM ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết chương trình đào tạo thạc sĩ xem tại đây