Danh mục

Danh mục tạp chí, kỷ yếu tính điểm

01/01/2019

1. Trong nước:
Danh mục tạp chí hội đồng chức danh GSNN ngành kinh tế 2020
2. Nước ngoài :

Tạp chí thuộc danh mục SCOPUShttps://www.scopus.com/sources?zone=&origin=sourceinfo

Xếp hạng Tạp chí theo Q1, Q2, Q3, Q4http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=

Địa chỉ tra cứu trực tuyến tất cả các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI: http://www.isi-thonsomreuters.org/au.php

Tạp chí thuộc danh mục SCIENCE CITATION INDEX (SCI):

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K

Tạp chí thuộc danh mục SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED (SCI-E):

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

Chỉ số IF của Tạp chíhttps://www.scijournal.org/index.html

Trong quá trình thực hiện, Quý Thầy Cô có những vấn đề thắc mắc và hỗ trợ xin gửi email cho Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Thương mại (TMU) :  khoahoc@tmu.edu.vn