Danh mục

THÔNG TIN CHUNG

Kết quả hoạt động và đào tạo

12/01/2020
Kết quả hoạt động đào tạo (giai đoạn 2010-2015)
 
Năm học
Tuyển sinh
Cấp bằng
Quy mô đào tạo
Số chuyên ngành ThS/TS
Cao học
NCS
Thạc sĩ
Tiến sĩ
Cao học
NCS
2010-2011
398
46
140
7
660
70
3/3
2011-2012
534
54
294
12
900
112
3/3
2012-2013
885
98
573
15
1.212
195
5/3
2013-2014
866
43
769
5
1.309
233
5/3
2014-2015
840
84
739
8
1.410
309
5/3
Tổng
3.523
325
2.515
47