Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu Lê Thị Trâm Anh 

04/07/2022
  1. Tên đề tài luận án: Công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên của doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  2. Chuyên ngành: Kế toán                     
  3. Mã số: 9.34.03.01
  4. Họ tên NCS: Lê Thị Trâm Anh 
  5. Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh:

Hướng dẫn 1: PGS. TS. Nguyễn Quang Hùng

            Hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Thị Thu Thuỷ

  1. Những đóng góp mới của luận án:

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công bố TTTC trong các DNPTCNY, đặc biệt luận án đã hệ thống hoá và tiếp cận nội dung công bố TTTC bắt buộc theo yêu cầu của hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Thứ hai, luận án đã hệ thống hoá các yếu tố ảnh hưởng; cơ sở vận dụng của các lý thuyết làm nền tảng cho nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố TTTC trên BCTN của DNPTCNY trên TTCK.

Thứ ba, luận án sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng để xây dựng mô hình nghiên cứu cũng như kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu với các biến độc lập là các yếu tố ảnh hưởng và biến phụ thuộc là mức độ công bố TTTC trên BCTN của các DNPTCNY trên TTCK Việt Nam.

Những đóng góp về đánh giá thực tiễn

Thứ nhất, luận án đã đánh giá thực trạng công bố TTTC trên BCTN bao gồm thực trạng nội dung công bố TTTC và quy định công bố TTTC. Đặc biệt, luận án cũng đã chỉ ra sự khác biệt về quy định công bố TTTC giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực BCTC quốc tế.

Thứ hai, luận án đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để khảo sát và đánh giá thực trạng công bố TTTC trên BCTN của các DNPTCNY qua đó thấy được việc chấp hành các quy định về CBTT đối với các TTTC bắt buộc và mức độ sẵn sàng CBTT đối với các TTTC tự nguyện. Luận án cũng làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố TTTC trên BCTN của các DNPTCNY trên TTCK Việt Nam.

Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp:

Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã căn cứ vào định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam để đề xuất hệ thống giải pháp về hoàn thiện CBTT trên BCTN bao gồm giải pháp hoàn thiện nội dung công bố TTTC trên BCTN của từng nhóm DNPTCNY áp dụng IFRS hoặc VFRS theo quyết định 345/QĐ-BTC của DNPTCNY trên TTCK Việt Nam. Đặc biệt, luận án đã đề xuất phương pháp xác định, ý nghĩa và hình thức trình bày các TTTC. Ngoài ra luận án còn đề xuất giải pháp hoàn thiện về quản lý công bố TTTC trên TTCK; giải pháp xây dựng tiêu chuẩn đánh giá điều kiện chấp nhận kiểm toán đối với các công ty kiểm toán; giải pháp khai thác dữ liệu TTTC. Các khuyến nghị đối với Nhà nước, công ty kiểm toán, nhà đầu tư và các cơ sở đào tạo dựa trên quan điểm phù hợp với môi trường kinh doanh, môi trường pháp luật; đáp ứng yêu cầu phát triển và bền vững của TTCK; phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế về kế toán và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Luận án của NCS Lê Thị Trâm Anh