Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Đinh Văn Tuyên

25/01/2020

1. Tên luận án: Phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn một số tỉnh Miền Trung Việt Nam

2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại

3. Mã số: 62.34.01.21

4. Họ tên NCS: Đinh Văn Tuyên

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS, TS. Nguyễn Hoàng Long

Hướng dẫn 2: PGS, TS. Lê Xuân Bá

  1. Những kết luận mới của luận án:

6.1. Về lí luận

– Luận án đã hệ thống hóa một số vấn đề lí luận cơ bản về thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp; đã làm rõ một số khái niệm cơ bản, mô hình cấu trúc, nội dung, tiêu chí cơ bản đánh thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp.

– Luận án cũng chỉ rõ phương pháp luận phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bằng cách luận giải thực chất các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp của một vùng lãnh thổ.

6.2. Về thực tế

Luận án đã tiến hành phân tích thực trạng thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn một số tỉnh Miền Trung qua cách tiếp cận: tiếp cận phân tích thực trạng ở một số doanh nghiệp cung ứng và sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh qua điều tra chọn mẫu bằng bảng hỏi trắc nghiệm để từ đó rút ra đánh giá chung và tìm nguyên nhân tồn tại của thực trạng thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn một số tỉnh Miền Trung trong giai đoạn hiện nay.

6.3. Về kết quả

Luận án đã đề xuất 3 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường DVHTKD cho các DN trên địa bàn một số tỉnh Miền Trung: (1) Nhóm giải pháp về phía nhà nước; (2) Nhóm giải pháp về phía nhà cung ứng; (3) Nhóm giải pháp về phía nhà sử dụng.

Xem chi tiết