Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Bình

25/01/2020

1. Tên luận án: Giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương Mại
3. Mã số: 62.34.01.21
4. Họ tên NCS: Đỗ Thị Bình
5. Họ tên người hướng dẫn NCS:
Hướng dẫn 1: GS.TS Nguyễn Bách Khoa
Hướng dẫn 2: PGS.TS Phan Đăng Tuất

 1. Những kết luận mới của luận án:
  a. Những đóng góp mới của luận án về mặt học thuật, lý luận:
  Luận án đã hệ thống hóa và phát triển một số vấn đề lý luận cơ bản về triển khai chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp thành viên thuộc tập đoàn nói chung và triển khai chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp phát điện thuộc EVN nói riêng. Cụ thể là:
  – Đã tổng hợp những khái niệm và lí luận cơ bản liên quan như: Sản phẩm, thị trường và thị trường điện; Chuỗi cung ứng ngành điện; CLKD và vị thế, nội dung của triển khai CLKD tại các DN thành viên thuộc tập đoàn.
  – Xây dựng mô hình nghiên cứu lí thuyết với 07 giả thuyết và thang đo tương ứng với triển khai CLKD tại các DN phát điện.
  – Xây dựng mô hình nghiên cứu thực tế và thang đo tương ứng với triển khai CLKD tại các DN phát điện thuộc EVN qua: (1) nghiên cứu các bài học kinh nghiệm đối với triển khai CLKD tại các DN phát điện thuộc EVN từ các tình huống triển khai CLKD của một số DN nước ngoài; và (2) điều chỉnh mô hình và thang đo nghiên cứu lí thuyết qua phân tích nhân tố khám phá và kiểm định mô hình nghiên cứu.
  – Tập hợp, nghiên cứu các tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai CLKD tại các DN phát điện thuộc EVN.
  b. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
  – Luận án đã phân tích thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp phát điện thuộc EVN qua nghiên cứu:
  Thực trạng qui trình triển khai CLKD tại các DN phát điện thuộc EVN.
  Thực trạng triển khai CLKD tại 4 DN phát điện điển hình là thủy điện Hòa Bình, thủy điện miền Trung, thủy điện Thác Bà và nhiệt điện Bà Rịa.
  Thực trạng nội dung triển khai chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp phát điện thuộc EVN qua điều tra trắc nghiệm.
  – Luận án đã đề xuất 02 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện triển khai CLKD tại các DN phát điện thuộc EVN là  (1) Nhóm giải pháp trọng tâm, trước mắt và có tính đột phá bao gồm 08 giải pháp; và (2) Nhóm giải pháp căn cơ, dài hạn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả bền vững cho triển khai CLKD tại các DN phát điện thuộc EVN gồm 09 giải pháp. Ngoài 02 nhóm giải pháp trước mắt và dài hạn, Luận án cũng đưa ra nhóm kiến nghị vĩ mô tạo môi trường và điều kiện triển khai hiệu quả CLKD tại các DN phát điện thuộc EVN.

Xem chi tiết