Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Lê Thị Hiên

18/05/2022

Tên đề tài luận án: Phương pháp xác định chi phí dựa trên cơ sở hoạt động tại một số doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng Công ty Viglacera-CTCP

  1. Chuyên ngành: Kế toán
  2. Mã số: 9.34.03.01
  3. Họ tên NCS: Lê Thị Hiên
  4. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS. TS. Phạm Thị Thu Thủy

Hướng dẫn 2: PGS. TS. Mai Ngọc Anh

  1. Những đóng góp mới của luận án:

            Những đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật: Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về phương pháp xác định chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) trong doanh nghiệp sản xuất như: khái niệm, nội dung, quy trình triển khai, mô hình áp dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng phương pháp ABC trong doanh nghiệp.

            Những đóng góp mới về đánh giá thực tiễn: Luận án đưa ra cách tiếp cận kết hợp giữa phương pháp định tính và định lượng để làm rõ thực trạng phương pháp xác định chi phí tại một số doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng Công ty Viglacera-CTCP và khả năng áp dụng phương pháp ABC tại nhóm các doanh nghiệp này.

            Những đóng góp mới về chính sách, giải pháp: Luận án đã đề xuất các giải pháp khả thi, phù hợp nhằm vận dụng phương pháp ABC tại một số doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng Công ty Viglacera-CTCP trên các khía cạnh cụ thể: mô hình áp dụng, các bước kỹ thuật khi triển khai và các giai đoạn triển khai.

            Ngoài ra, trên cơ sở kết quả nghiên cứu định lượng, tác giả đưa ra các khuyến nghị cụ thể nhằm tạo điều kiện áp dụng thành công phương pháp ABC tại một số doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng Công ty Viglacera-CTCP. Đối với doanh nghiệp, tác giả tập trung vào 5 nhóm khuyến nghị chính gồm: mức độ ủng hộ của ban lãnh đạo, khả năng truyền thông, trình độ công nghệ sản xuất, mức độ sử dụng thông tin từ phương pháp xác định chi phí và áp lực cạnh tranh. Bên cạnh đó là một số khuyến nghị đối với Nhà nước nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc vận dụng phương pháp ABC tại các DN nói chung và các doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng Công ty Viglacera-CTCP nói riêng.

Luận án Lê Thị Hiên