Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Lê Thị Hoài

07/08/2022

Tên đề tài luận án     : “Quản trị marketing trực tuyến của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”

  1. Chuyên ngành : Kinh doanh thương mại
  2. Mã số : 934.01.01
  3. Họ tên NCS : Lê Thị Hoài

    Mã NCS                 : 16BD0121002

  1. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1 : PGS.TS. Cao Tuấn Khanh

Hướng dẫn 2 : TS. Chử Bá Quyết

  1. Những đóng góp mới của luận án:

– Những đóng góp mới về mặt lý luận:

+ Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về marketing trực tuyến và quản trị marketing trực tuyến. Từ việc tổng quan các nghiên cứu liên quan, luận án đã phát triển lý thuyết nền tảng về quản trị marketing trực tuyến để đưa ra khái niệm quản trị marketing trực tuyến của NHTMCP như sau: “Quản trị marketing trực tuyến của các NHTMCP là quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing trực tuyến của các NHTMCP nhằm tạo lập sự trao đổi với khách hàng để đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng, cung ứng giá trị vượt trội cho khách hàng và đạt được mục tiêu kinh doanh của các NHTMCP và các bên liên quan”. Trong đó hoạch định MKT trực tuyến được tiếp cập như là một quá trình sáng tạo và cung ứng giá trị trực tuyến cho khách hàng thông qua việc xác định và tạo lập phối thức hỗn hợp marketing trực tuyến.

+ Thứ hai, luận án đã khái quát bản chất của quản trị marketing trực tuyến gắn với chủ thể là các NHTMCP gồm: (1). Quản trị MKT trực tuyến của các NHTMCP là quản trị định hướng KHMT; (2). Nhắm vào những thị trường cụ thể; (3). Là quá trình cung ứng giá trị trực tuyến cho khách hàng và quản trị mối quan hệ; (4). Kết hợp một cách hài hoà, cân đối, thống nhất và logic các chức năng của quản trị marketing trực tuyến trong NHTMCP; (5). Sử dụng kết hợp các công nghệ truyền thông KTS và được thực hiện thông qua các PTĐT.

+ Thứ ba, luận án đã khái quát những nội dung cơ bản của quản trị marketing trực tuyến của các NHTMCP. Trên cơ sở kế thừa những lý thuyết nền tảng, luận án đã đưa ra những luận cứ để xác định các nội dung chính của quản trị marketing trực tuyến của NHTMCP theo quá trình quản trị cung ứng giá trị cho khách hàng gồm: hoạch định marketing trực tuyến, tổ chức thực hiện marketing trực tuyến và kiểm tra, kiểm soát thực hiện marketing trực tuyến. Trong đó, hoạch định marketing trực tuyến được tiếp cận theo chuỗi giá trị gồm: lựa chọn, đề xuất giá trị trực tuyến; sáng tạo giá trị trực tuyến; và truyền thông, thực hiện giá trị trực tuyến.

+ Thứ tư, kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung thêm cho lý thuyết về quản trị marketing trực tuyến trong các NHTMCP, là cơ sở mở rộng và phát triển những nghiên cứu tiếp theo, là tài liệu tham khảo có ý nghĩa cho các nhà quản trị marketing của các NHTMCP Việt Nam.

  • Những đóng góp mới về mặt thực tiễn

Luận án phân tích đánh giá kết quả quản trị marketing trực tuyến của 27 NHTMCP Việt Nam thời gian qua (từ 2017– 2021) trên các khía canh: Kết quả quản trị MKT trực tuyến theo mục tiêu, kết quả quản trị MKT theo quá trình và giá trị khách hàng cảm nhận. Trong đó, kết quả quản trị MKT trực tuyến theo mục tiêu được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu tài chính của kết quả kinh doanh, kết quả quản trị MKT trực tuyến theo quá trình hoạch định MKT trực tuyến, tổ chức thực hiện MKT trực tuyến và kiểm tra, kiểm soát MKT trực tuyến; và giá trị khách hàng được đánh giá thông qua kiểm định mô hình “giá trị khách hàng cảm nhận tại các NHTMCP Việt Nam”. Qua đó, luận án phát hiện những thành công, hạn chế tồn tại trong quản trị marketing trực tuyến của các NHTMCP Việt Nam thời gian qua làm cơ sở đề xuất các giải pháp và đề xuất kiến nghị;

  • Những đề xuất mới về chính sách và giải pháp:

            Từ các phát hiện và kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra các quan điểm, định hướng và các giải pháp nhằm nâng cao kết quả quản trị marketing trực tuyến của các NHTMCP Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Các giải pháp đề xuất được sắp xếp theo trình tự quản trị marketing trực tuyến của các NHTMCP. Bên cạnh đó, luận án đưa ra một số khuyến nghị với các NHTMCP Việt Nam nhằm thực hiện tốt hơn các đề xuất giải pháp và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm hỗ trợ các NHTMCP Việt Nam về mặt pháp lý và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông trong triển khai ứng dụng marketing trực tuyến trong thời gian tới.

Luận án của NCS Lê Thị Hoài