Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Ngô Trí Trung

13/10/2021
  1. Tên đề tài luận án: “Phòng ngừa rủi ro về giá trong kinh dăng xăng dầu tại Tập đoàn Petrolimex”
  2. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
  3. Mã số: 9340101
  4. Họ tên NCS: Ngô Trí Trung
  5. Mã NCS:16BD0102006
  6. Họ tên người hướng dẫn NCS: PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan
  1. Những đóng góp mới của luận án: 

Về lý luận:

Bổ sung hoàn thiện, phát triển và xác lập khung lý thuyết phòng ngừa rủi ro về giá trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Những yếu tố tác động tới biến động giá xăng, dầu ảnh hưởng tới việc phòng ngừa rủi ro về giá đối với doanh nghiệp xăng, dầu.”

Về thực tiễn:

“Trên cơ sở khung lý thuyết và sử dụng cơ sở dữ liệu thu thập được đáng tin cậy, tác giả đã thực hiện các phân tích và đánh giá về thực trạng phòng ngừa rủi ro về giá trong kinh doanh xăng dầu tại Tập đoàn Petrolimex thời gian qua một cách khoa học và có cơ sở, về các nội dung:”

  • Quy trình phòng ngừa rủi ro về giá trong kinh doanh của Petrolimex;
  • Các công cụ phòng ngừa rủi ro về giá của Petrolimex. Phân tích và làm rõ những kết quả, bất cập và những nguyên nhân hạn chế thực hiện các nội dung trong quy trình cũng như sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro về giá trong kinh doanh xăng, dầu; Đặc biệt sử dụng công cụ (Hedging) tại tập đoàn Petrolimex.
  • Phân tích các quan điểm trái chiều hiện nay ở nước ta về công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu; Công cụ hedging trong phòng ngừa rủi ro về giá  đối với doanh nghiệp xăng, dầu.

Về chính sách, giải pháp:

Đề xuất một hệ thống các giải pháp phòng ngừa rủi ro về giá đối với Tập đoàn Petrolimex, mỗi giải pháp đều chỉ rõ những nội dung cụ thể mà đơn vị cần triển khai thực hiện. Đồng thời đưa những giải pháp hỗ trợ (vĩ mô) nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu nói chung và tập đoàn Petrolimex nói riêng sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro về giá trong kinh doanh xăng dầu. Đề xuất các kiến nghị với các cơ quan quản lý nhằm thức đẩy sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi về giá trong kinh doanh xăng dầu đối với Petrolimex và các DN xăng, dầu thời gian tới.

01. ĐHTM – NCS Ngô Trí Trung – Bản chính LATS