Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tuấn

25/01/2020

1. Tên luận án: Quản lý nhà nước đối với thương mại các sản phẩm thực phẩm chức năng trên thị trường Việt Nam
2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
3. Mã số: 62.34.04.10
4. Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Tuấn
5. Họ tên giáo viên hướng dẫn:
Hướng dẫn 1:PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan
Hướng dẫn 2:TS. Võ Văn Quyền

  1. Những kết luận mới của luận án:
    Xây dựng khung lý luận cơ bản về quản lý nhà nước (QLNN) đối với thương mại các sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN): khái niệm, nội dung, công cụ và phương pháp QLNN đối với thương mại các sản phẩm TPCN; Nhận diện các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến QLNN đối với thương mại các sản phẩm TPCN.
    Từ kinh nghiệm QLNN đối với thương mại các sản phẩm TPCN ở một số quốc gia trên thế giới, luận án đã rút ra một số bài học có thể vận dụng trong QLNN đối với thương mại các sản phẩm TPCN trên thị trường Việt Nam.
    Xây dựng khung nghiên cứu và tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích thực trạng QLNN đối với thương mại các sản phẩm TPCN trên thị trường Việt Nam thời gian gần đây (2006-2013), từ đó đánh giá thành công, tồn tại, nguyên nhân thực trạng, chỉ ra những vấn đề cần phải giải quyết như: Các vấn đề liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị QLNN và  của lực lượng thanh tra; Các vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật QLNN về thương mại các sản phẩm TPCN; Các vấn đề liên quan tới phương pháp điều tiết giá TPCN; Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp; Và về cơ sở vật chất, kỹ thuật của các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước.
    Đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN đối với thương mại các sản phẩm TPCN và một số kiến nghị tạo điều kiện thực thi QLNN với thương mại các sản phẩm TPCN như: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, thể chế, chính sách; Tăng cường năng lực chủ thể thực thi chính sách; Nâng cao năng lực người tiêu dùng TPCN…

Xem chi tiết