Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Hằng

20/04/2022
  1. Tên đề tài luận án: Chính sách phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu của tỉnh Cao Bằng
  2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
  3. Mã số: 9310110
  4. Họ tên NCS: Nguyễn Phương Hằng;
  5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long

            Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Đức Nhuận

  1. Những đóng góp mới của luận án:

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận: Luận án đã hệ thống hóa, làm sâu sắc thêm khung cơ sở lý luận về chính sách phát triển kinh tế (PTKT) hướng về xuất khẩu (XK) của một tỉnh miền núi; đã xây dựng mô hình nghiên cứu tác động của các chính sách bộ phận đến hiệu quả triển khai chính sách PTKT hướng về XK của tỉnh miền núi.

Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn: Luận án đã phân tích chi tiết nội dung và thực trạng quá trình triển khai các chính sách bộ phận trong chính sách PTKT hướng về XK của tỉnh Cao Bằng; đồng thời đánh giá hiệu quả và nghiên cứu tác động của các chính sách bộ phận này đến hiệu quả triển khai chính sách PTKT hướng về XK của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 – 2020.

Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp: Luận án đã đề xuất các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn 2030; trong đó, nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống tổ chức xây dựng chính sách PTKT hướng về XK của tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới.

Luan an NCS Nguyen Phuong Hang

phngqlshgililunntinscanghincusinhnguy