Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Dung

29/04/2021

1. Tên đề tài luận án: Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực phía Bắc Việt Nam

2. Chuyên ngành: Kế toán

3. Mã số: 9340301

4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Phương Dung Mã NCS: 15A D0301003

5. Họ tên người hướng dẫn:

Hướng dẫn 1: PGS, TS. Trần Thị Hồng Mai

Hướng dẫn 2: PGS, TS. Phạm Quang 6. Những đóng góp mới của luận án
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán (TCCTKT) trong doanh nghiệp sản xuất trong mối quan hệ với một số lý thuyết nền. Nội dung tổ chức công tác kế toán nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin kế toán tài chính và thông tin kế toán quản trị thích hợp trong thời kỳ ứng dụng cách mạng công nghệ. Tổ chức thông tin kế toán tài chính gắn với các yêu cầu, nguyên tắc kế toán chung được quy định trong các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và quốc gia (VAS). Làm sáng tỏ hơn nội dung tổ chức công tác kế toán cho đối tượng liên quan hoạt động môi trường.
Nhng kết lun mi về đánh giá thực tin

Kh ảo sát và phân tích thực trạng về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực phía Bắc Việt Nam theo 4 nội dung (1) Tổ chức thông tin kế toán, (2) Tổ chức công tác kiểm tra kế toán, (3) Tổ chức cơ sở vật chất cho kế toán và (4) Tổ chức bộ máy kế toán; Khảo sát đánh giá và kiểm định các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán bằng các phương pháp nghiên cứu tin cậy, kết hợp giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp đã thực hiện tổ chức công tác kế toán theo 4 nội dung trên nhưng chưa quan tâm tới tổ chức kế toán các nghiệp vụ liên quan đến môi trường. Đặc biệt, nghiên cứu cũng cho thấy các doanh nghiệp đều đã tổ chức áp dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán nhưng mức độ gắn kết với các phần mềm quản trị còn hạn chế, chưa có sự chuẩn bị cho việc áp dụng IFRS trong tương lai.
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Từ kết quả nghiên cứu, luận án phân tích những yêu cầu mang tính nguyên tắc và đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực phía Bắc Việt Nam. Các giải pháp hoàn thiện theo nội dung tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp này bao gồm: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán; Hoàn thiện tổ chức kiểm tra kế toán; Hoàn thiện tổ chức cơ sở vật chất cho kế toán; Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán; Các giải pháp đề xuất cho giai đoạn trước năm 2025 và sau 2025 cho các doanh nghiệp đủ điều kiện áp dụng chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; Các giải pháp có tính đến chi phí môi trường và trong thời kỳ cách mạng công nghệ. Luận án cũng đã đề xuất những kiến.

Nguyễn Thị Phương Dung