Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hoài

20/06/2022
  1. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 
  2. Chuyên ngành: Kế toán
  3. Mã số: 9.34.03.01
  4. Họ tên NCS: Nguyễn Thu Hoài            
  5. Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh 1: PGS.TS. Phạm Đức Hiếu
  6. Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh 1: TS. Nguyễn Viết Tiến
  7. Những đóng góp mới của luận án:

– Những đóng góp mới về học thuật, lý luận:

Luận án đã góp phần bổ sung, làm rõ thêm cơ sở lý thuyết và những vấn đề lý luận chung của khoảng cách kỳ vọng và các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán. Đặc biệt, luận án đã kế thừa khái niệm và cấu trúc của khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán từ nghiên cứu của Porter (1993) xây dựng phương pháp đo lường khoảng cách kỳ vọng và các thành phần của khoảng cách kỳ vọng từ phía người sử dụng thông tin với thang đo Likert 5 điểm. Luận án cũng đã xác định được các nhân tố có ảnh hưởng đáng kể tới khoảng cách kỳ vọng và các thành phần của khoảng cách kỳ vọng dựa trên những luận cứ lý thuyết và thực nghiệm khoa học, tin cậy.

– Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn:

Luận án đã đưa ra kết quả đo lường khoảng cách kỳ vọng và các thành phần của khoảng cách kỳ vọng từ phía người sử dụng thông tin theo thang đo Likert 5 điểm cũng như tỷ lệ % cấu thành của các thành phần trong khoảng cách kỳ vọng. Đồng thời, luận án cũng làm sáng tỏ ảnh hưởng của 8 nhân tố tới khoảng cách kỳ vọng và các thành phần của khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

– Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp:

Từ kết quả nghiên cứu luận án đã đề xuất các khuyến nghị nhằm thu hẹp các thành phần của khoảng cách kỳ vọng từ đó giảm khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

LATS_Nguyen Thu Hoai_NCS31A