Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đính

25/01/2020

1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Đính
2. Tên luận án: Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội
3. Chuyên ngành: Thương mại
4. Mã số: 62.34.10.01
5. Họ tên giáo viên hướng dẫn:
PGS.TS Nguyễn Hoàng Long
PGS.TS Nguyễn Văn Lịch

6. Những kết luận mới của luận án:

Bằng quan điểm tiếp cận theo tu duy của quản trị kinh doanh hiện đại (quản trị theo mục tiêu – MBO; quản trị theo quá trình – MBP), vận dụng những nguyên lý của marketing hiện đại, Luận án xác lập khái niệm chính sách thị trường và marketing của doanh nghiệp kinh doanh nhà ở và tích hợp, luận giải chi tiết, xác đáng 8 nội dung cơ bản của chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở nước ta bao gồm: chính sách phát triển thị trường, chính sách marketing mục tiêu, chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách kênh phân phối, chính sách truyền thông và xúc tiến hỗn hợp, chính sách quản lý chi phí, chính sách hậu cần và dịch vụ trong kinh doanh nhà ở. Đồng thời phân tích tác động của nhân tố thuộc môi trường marketing đến việc hoàn thiện chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói riêng.
Trên cơ sở dữ liệu thứ cấp (thu thập từ báo cáo của Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng, báo cáo kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở, báo cáo của Hiệp hội bất động sản và thông tin từ các sàn giao dịch bất động sản), các dữ liệu sơ cấp qua điều tra xã hội học (bẳng câu hởi và phỏng vấn chuyên gia) Luận án đã: (1) phân tích chi tiết từ đó nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng và điều kiện hoàn thiện chính sách và marketing của doanh nghiệp kinh doanh nhà ở Hà Nội, (2) phân tích thực trạng triển khai và đánh giá hiệu lực chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội. Qua đó, nhận dạng những thành công, hạn chế, nguyên nhân và khái quát hóa những vấn đề đặt ra cần được hoàn thiện chính sách thị trường và marketing của doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội.
Với những luận cứ thực tiễn trên, kết hợp với dự báo định hướng phát triển kinh doanh nhà ở trên địa bàn Hà Nội đến năm 2015 tầm nhìn 2020, Luận án đã xác lập năm quan điểm hoàn thiện chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2015 tầm nhìn 2020 và đề xuất 9 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung và tăng cường hiệu lực triển khai chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Luận án cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các tác nhân môi trường marketing vĩ mô tạo điều kiện triển khai hiệu lực, hiệu quả chính sách thị trường và marrketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở Việt Nam nói chung.

Xem chi tiết