Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn

01/07/2022
  1. Tên đề tài luận án: Kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp niêm yết trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.
  2. Chuyên ngành: Kế toán.
  3. Mã số: 9.34.03.01
  4. Họ tên NCS: Phạm Anh Tuấn Mã NCS: 16AD0301005
  5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS,TS. Đoàn Vân Anh.

Hướng dẫn 2: TS. Trần Hải Long.  

  1. Những đóng góp mới của luận án:

– Những đóng góp mới về học thuật, lý luận:

Trên góc độ kế toán tài chính, luận án đã hệ thống các lý luận chung về kế toán TSCĐ thuộc quyền sở hữu và TSCĐ đi thuê trong DN theo mô hình giá gốc và giá trị hợp lý trên các nội dung về đo lường xác định giá trị TSCĐ, ghi nhận kế toán và trình bày thông tin TSCĐ trên BCTC.

Trên góc độ kế toán quản trị, Luận án đã hệ thống các lý luận về thu thập, xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản trị về TSCĐ, đặt trọng tâm cho nghiên cứu thu thập, xử lý thông tin phục vụ ra quyết định trong quá trình sử dụng TSCĐ thuộc quyền sở hữu và TSCĐ đi thuê trong DN.

– Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn

 Luận án nghiên cứu tổng quan về các DN niêm yết trên địa bàn thành phố Hải Phòng, phân tích các đặc điểm TSCĐ và những ảnh hưởng đến công tác kế toán TSCĐ; Luận án đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để khảo sát thực trạng và thống kê mô tả để phản ánh mức độ thực hiện kế toán TSCĐ thuộc quyền sở hữu và TSCĐ đi thuê trên cả hai góc độ, kế toán tài chính và kế toán quản trị; Luận án đã chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân tại các DN niêm yết trên địa bàn thành phố Hải Phòng

– Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp

Xuất phát từ những luận cứ khoa học và thực tiễn nghiên cứu, luận án đã đề xuất được những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ thuộc quyền sở hữu và TSCĐ đi thuê trên cả hai góc độ, kế toán tài chính và kế toán quản trị tại các DN niêm yết trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng thời, luận án đã nghiên cứu các nguyên tắc, nội dung và đề xuất phương pháp, kĩ thuật chuyển đổi BCTC nói chung, khoản mục TSCĐ nói riêng từ khuôn mẫu của Việt Nam sang trình bày thông tin theo khuôn mẫu quốc tế IFRS

Các giải pháp hoàn thiện của luận án đã giải quyết những bất cập từ thực tiễn và khuôn mẫu của chế độ, hướng tới hội nhập với khuôn mẫu chung của quốc tế về kế toán. Các giải pháp có tính luận cao nên kết quả nghiên cứu của luận án có thể áp dụng cho các DN niêm yết nói chung.

Luận án của NCS Phạm Anh Tuấn