Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Phạm Minh Đạt

25/01/2020

1. Tên luận án: Hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về vượt rào cản kỹ thuật thương mại cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam
2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại.
3. Mã số: 62.34.01.21
4. Họ tên NCS: Phạm Minh Đạt
5. Họ tên người hướng dẫn NCS:
Hướng dẫn 1: PGS.TS. Doãn Kế Bôn
Hướng dẫn 2: PGS. TS. Nguyễn Quốc Thịnh

  1. Những kết luận mới của luận án:

1- Hệ thống hóa và cập nhật mộ số vấn đề lý luận về rào cản kỹ thuật trong thương mại xuất khẩu thủy sản nói chung và thủy sản Việt Nam nói riêng, xây dựng khung lý luận và mô hình nghiên cứu chính sách quản lý nhà nước về vượt rào cản kỹ thuật đối với thương mại xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam
2- Rút ra một số bài học hàm ý chính sách quản lý nhà nước với vượt rào cản kỹ thuật đối với thương mại xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam từ thực tiễn vượt rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu thủy sản của một số nước điển hình.
3- Đánh giá thực trạng khả năng đáp ứng và vượt qua các rào cản kỹ thuật đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu chủ lực từ đó phân tích và đánh giá thực trạng ban hành, tổ chức thực hiện cà về triển khai của doanh nghiệp và về tổ chức quản lý của các cơ quan Nhà nước hữu quan với vượt rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện nay.
4- Trên cơ sở một số dự báo xu thế và những thay đổi có thể về TBT trên thị trường thủy sản thế giới, xây dựng các quan điểm đề xuất các giải pháp hàm ý chính sách để hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước đối với vượt rào cản kỹ thuật trong thương mại xuất khẩu thủy sản Việt nam đến 2020.

Xem chi tiết