Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Phạm Xuân Tiến

25/01/2020

1. Tên luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong việc thu hút đầu tư để phát triển thương mại giai đoạn hiện nay

2. Chuyên ngành: Quản Lý Kinh Tế

3. Mã số: 62.34.04.10

4. Họ tên NCS: Phạm Xuân Tiến (Khóa 2011-2015)

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. TRẦN HÙNG

Hướng dẫn 2: PGS.TS. BÙI HỮU ĐỨC

800×600

  1. Những kết luận mới của luận án:
    – Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh địa phương trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại; đã làm rõ một số khái niệm cơ bản về năng lực cạnh tranh địa phương và các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh địa phương trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại; xây dựng quy trình nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại địa phương. Xây dựng mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh địa phương trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại trên quan điểm tiếp cận các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến năng lực cạnh tranh, các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh và mức độ thu hút đầu tư, phát triển thương mại ở địa phương; đúc rút một số bài học về nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại của một số tỉnh thành có ngành thương mại phát triển vượt trội và năng lực cạnh tranh được đánh giá cao trong cả nước.
    – Luận án đã tiến hành phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại ở Hà Nội thông qua nghiên cứu dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Chỉ ra được những lợi thế so sánh của Hà Nội, các mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cấu thành tới năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại ở Hà Nội. Đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong năng lực cạnh tranh.
    – Luận án đã đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại ở Hà Nội trong thời gian tới trên quan điểm ưu tiên giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng mạnh tới năng lực cạnh tranh và những vấn đề gây khó khăn nhiều nhất cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực thương mại (những điểm yếu nhất trong năng lực cạnh tranh).

Xem chi tiết