Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Phan Đình Quyết

23/04/2021
  1. Tên đề tài luận án: Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp Logistics trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
  2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
  3. Mã số: 9.34.01.21
  4. Họ tên NCS: Phan Đình Quyết Mã NCS: 16B D0121 003
  5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Hoàng Việt

Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Văn Minh

  1. Những đóng góp mới của luận án:

– Những đóng góp mới về học thuật, lý luận:

Luận án đã thành công trong việc luận giải và hệ thống hóa được các vấn đề lý thuyết về năng lực cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp logistics ở các góc độ tiếp cận khác nhau. Cụ thể luận án đã tổng hợp và xác lập được tám nhóm năng lực cấu thành nên năng lực cung ứng dịch vụ tổng quan. Tám nhóm năng lực đó bao gồm: gồm năng lực đáp ứng nhu cầu khách hàng, năng lực tích hợp logistics trong chuỗi cung ứng, năng lực định vị cạnh tranh giá trị cung ứng dịch vụ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động cung ứng dịch vụ, quy trình kinh doanh và các hoạt động tác nghiệp, năng lực quản trị nguồn nhân lực cung ứng dịch vụ, năng lực phát triển quan hệ đối tác với các bên liên quan và năng lực đổi mới sáng tạo giá trị cung ứng dịch vụ. Dựa trên các năng lực cấu thành và năng lực trung gian điều tiết luận án đã xây dựng thành công mô hình nghiên cứu lý thuyết và giới thiệu 13 giả thuyết nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực cung ứng dịch vụ và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và tác động của các biến trung gian đến mối quan hệ này.

– Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn:

Luận án đã phân tích được thực trạng năng lực cung ứng dịch vụ và đánh giá thành công tác động của từng năng lực thành phần cấu thành năng lực cung ứng dịch vụ đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong đó chỉ ra các năng lực cấu thành năng lực cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đều có tác động đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics theo các mức độ từ mạnh đến yếu cụ thể như sau: năng lực đáp ứng nhu cầu khách hàng, năng lực tích hợp logistics với các thành viên trong chuỗi cung ứng, năng lực định vị cạnh tranh giá trị cung ứng dịch vụ logistics, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp logistics, quy trình kinh doanh và các hoạt động tác nghiệp, năng lực quản trị nguồn nhân lực, năng lực phát triển mổi quan hệ đối tác và ít tác động nhất là năng lực đổi mới giá trị cung ứng dịch vụ. Đối với các biến điều tiết thì nguồn nhân lực logistics địa phương không tác động trực tiếp cũng như không có tác động trung gian đến tác động của năng lực cung ứng dịch vụ đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

– Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp:

Luận án đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất các chính sách nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Dựa trên kết quả phân tích định lượng tác động của từng năng lực cấu thành nên năng lực cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, luận án đã giới thiệu các nhóm giải pháp nâng cao các năng lực cung ứng dịch vụ thành phần của doanh nghiệp logistics cũng như đề xuất một số các kiến nghị với UBND tỉnh Cao Bằng cũng như chính phủ. Do đó, đề tài là tài liệu có giá trị để các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh nghiên cứu, áp dụng vào việc xây dựng và thực thi các chính sách phát triển bền vững dựa trên lợi thế hệ thống cơ sở khu kinh tế cửa khẩu của địa phương. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng là tài liệu tham khảo cho các viện nghiên cứu, các trường đại học trong việc nghiên cứu, tư vấn hoạch định chính sách và đề xuất các chính sách kinh tế – xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Cao Bằng và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

LATS. PHAN DINH QUYET TMU