Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Phan Thị Ánh Đào

25/01/2020
1. Tên luận án: “Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam”
2. Chuyên ngành : Kế toán
3. Mã số : 62.34.30.01
4. Họ và tên NCS : Phan Thị Anh Đào
5. Họ tên người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Tuấn Duy
Hướng dẫn 2: GS,TS Ngô Thế Chi
6. Những kết luận mới của luận án:
– Luận án đã hệ thống hoá và phân tích làm sáng tỏ những cơ sở lý luận khoa học về thuế TNDN tại các doanh nghiệp như làm rõ bản chất, vai trò và cách xác định thuế TNDN. Luận án phân tích làm rõ các khái niệm về thuế TNDN theo chính sách kế toán và sự khác biệt giữa chính sách thuế với chính sách kế toán chi phối đến kế toán thuế TNDN.
– Luận án đã phân tích ảnh hưởng của một số loại hình kế toán đến kế toán thuế TNDN và hệ thống hoá kế toán thuế TNDN dựa trên nguyên lý cơ bản và các quan điểm về thuế TNDN.
– Luận án đã phân tích kế toán thuế TNDN qua các giai đoạn theo chuẩn mực quốc tế, kế toán Mỹ và kế toán Trung Quốc từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoàn thiện kế toán thuế TNDN.
– Luận án đã phân tích kế toán thuế TNDN tại Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau từ đó chỉ rõ quan điểm kế toán hiện nay về thuế TNDN.
– Luận án đã phân tích đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hàng hải có ảnh hưởng đến kế toán thuế TNDN và từ đó Luận án đã làm rõ thực trạng kế toán thuế TNDN tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam thông qua việc phân tích, đánh giá theo từng nội dung với các số liệu minh chứng có nguồn gốc rõ ràng.
– Luận án đã phân tích một cách cụ thể những kết quả đã đạt được, những hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế trong kế toán thuế TNDN tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam làm cơ sở quan trọng cho việc đề xuất các giải pháp.
– Luận án khái quát định hướng phát triển của ngành hàng hải Việt Nam đến năm 2020 theo từng lĩnh vực hoạt động, phân tích rõ yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán thuế TNDN tại các doanh nghiệp hàng hải Việt Nam.
– Luận án đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế TNDN tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam gồm nhóm giải pháp hoàn thiện kế toán thuế TNDN nội tại doanh nghiệp hàng hải tập trung vào 4 vấn đề lớn đó là: (1) Hoàn thiện tổ chức thu thập thông tin về thuế TNDN từ các cơ sở trực thuộc; (2) Hoàn thiện tổ chức sổ kế toán phục vụ mục đích tính thuế; (3) Hoàn thiện kế toán thuế TNDN hiện hành; (4) Hoàn thiện kế toán thuế TNDN hoãn lại. Nhóm giải pháp vĩ mô hoàn thiện kế toán thuế TNDN tại các doanh nghiệp hàng hải Việt Nam gồm: (1) Hoàn thiện chính sách thuế TNDN; (2) Hoàn thiện chính sách kế toán thuế TNDN. Đồng thời Luận án đề xuất các điều kiện cần thiết đối với Nhà nước, cơ quan chủ quản, các doanh nghiệp hàng hải và hiệp hội nghề nghiệp nhằm tăng tính khả thi cho các giải pháp đề xuất.

Xem chi tiết