Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Trần Kiều Trang

25/01/2020
Tên luận án : Phát triển năng lực quản lý của đội ngũ chủ doanh nghiệp nhỏ việt nam trong giai đoạn hiện nay – nghiên cứu điển hình trên địa bàn Hà Nội
Họ tên NCS: Trần Kiều Trang
Chuyên ngành: Thương mại
Mã số : 62.34.10.01
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS Phạm Công Đoàn
2. PGS.TS Lê Quân