Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thúy Hằng

13/10/2021
  1. Tên đề tài luận án: Phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến tại Việt Nam
  2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
  3. Mã số: 934.01.21
  4. Họ tên NCS: VŨ THỊ THÚY HẰNG
  5. Mã NCS: 17B D0121001 
  6. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS,TS. Đàm Gia Mạnh

            Hướng dẫn 2: TS.Nguyễn Trần Hưng

  1. Những đóng góp mới của luận án:

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận: luận án đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình kinh tế chia sẻ và phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ, quá trình phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến. Trên cơ sở đó, kết hợp với đặc thù của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến, luận án đã xác lập khung lý thuyết về nội dung. Cụ thể, luận án đã tổng hợp và xác lập được 9 thành tố cấu thành nội dung phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến tại Việt Nam là: (1)-Phát triển các phân khúc khách hàng; (2)-Phát triển các đề xuất giá trị; (3)-Phát triển các kênh kinh doanh; (4)-Phát triển các mối quan hệ khách hàng; (5)-Phát triển các dòng doanh thu; (6)-Phát triển các nguồn lực chủ chốt; (7)-Phát triển các hoạt động trọng yếu; (8)-Phát triển các đối tác chính; (9)-Kiểm soát các chi phí. Dựa trên nội dung phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến, luận án đã xây dựng các điều kiện và đề xuất các tiêu chí đánh giá kết quả phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến.

Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn: Trên cơ sở các dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các chuyên gia, luận án sử dụng phương pháp định tính để khái quát tình hình kinh doanh trực tuyến, tình hình phát triển kinh doanh theo quy mô, tốc độ, chất lượng, phân tích các điều kiện về môi trường phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến tại Việt Nam.

Luận án sử dụng phần mềm SPSS bản 20 để xử lý các dữ liệu sơ cấp về lợi ích và hạn chế, đánh giá thực trạng mô hình kinh tế chia sẻ, thực trạng nội dung phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và điều kiện về nội dung phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến. Qua đó khẳng định các điều kiện quan trọng cần tiếp tục duy trì hoặc tập trung phát triển là phát triển các đề xuất giá trị, phát triển các dòng doanh thu, kiểm soát các chi phí, phát triển các hoạt động trọng yếu, phát triển các mối quan hệ khách hàng.

Luận án đã sử dụng phần mềm Amos bản 23 để kiểm định kết quả phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ, từ đó rút ra được các mối quan hệ giữa tiêu chí về nguồn lực, định hướng chiến lược, tiêu chí về cạnh tranh và kết quả phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ. Thông qua kết quả thực trạng, luận án tiến hành đánh giá, phân tích, đặc biệt chỉ ra các tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong việc phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến tại Việt Nam.

Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp: Luận án đã góp phần quan trọng trong việc chỉ ra phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ là giải pháp đột phá trong khai thác thế mạnh, tiềm năng của ngành du lịch nước ta. Luận án đã đề xuất các giải pháp đồng bộ, khoa học và khả thi nhằm phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Các nhóm giải pháp được giới thiệu bao gồm: (1)-Phát triển đề xuất giá trị thông qua định hướng chiến lược phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ; (2)-Phát triển các mối quan hệ khách hàng thông qua nâng cao trải nghiệm của khách du lịch trực tuyến nhờ công nghệ; (3)-Phát triển các nguồn lực chủ chốt thông qua bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch trực tuyến; (4)-Phát triển các dòng doanh thu thông qua cơ chế định giá trong mô hình kinh tế chia sẻ; (5)-Phát triển các hoạt động trọng yếu thông qua tối ưu hóa hành trình du lịch nhờ công nghệ; (6)-Thử nghiệm các mô hình kinh tế chia sẻ trước khi phát triển chính thức. Bên cạnh đó, luận án đã khuyến nghị với các bộ, ban, ngành chức năng, hiệp hội nhằm phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ đạt hiệu quả cao nhất.

Do đó, luận án là tài liệu có giá trị, góp phần bổ sung lý luận về phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ, đồng thời là gợi ý cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến tại Việt Nam vận dụng để triển khai, phát triển hoạt động kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

.Luận án cấp Trường – Vũ Thị Thúy Hằng