Danh mục

Thông báo

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại

11/09/2021

         Căn cứ các văn bản pháp lý liên quan và căn cứ vào Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ thay thế cho Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017, Trường Đại học Thương mại đã ngay lập tức triển khai và tiến hành xây dựng quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy chế mới. 

         Ngày 10/9/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại đã ký ban hành Quyết định số 1316/QĐ-ĐHTM ngày 10 tháng 09 năm 2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mạị áp dụng cho khóa nghiên cứu sinh tuyển sinh từ tháng 10 năm 2021.

        Xem Quy chế và quy định chi tiết tại File đính kèm.