Danh mục

Các văn bản hướng dẫn và biểu mẫu

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

12/05/2022
Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.