Danh mục

Tuyển sinh Thạc sĩ

Quyết định ban hành danh sách cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo quyết định số 89/qđ-ttg ngày 18/01/2019 của thủ tướng chính phủ

05/06/2021

Triển khai thực hiện triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ trong phạm vi Đề án 89 cho năm 2021 và 2022. Đến ngày 01/06/2021, Trường Đại học Thương mại đã chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tham gia đào tạo theo đề án 89 trình độ tiến sĩ với 3 chuyên ngành đào tạo, cụ thể:

STT Chuyên ngành                             Mã số                   
1 Kinh doanh thương mại 9340121
2 Kế toán 9340301
3 Quản lý kinh tế 9310110

 

Xem toàn văn hướng dẫn ở file đính kèm: 

Hướng dẫn triển khai đề án 89

1667_QD_BGDDT