Danh mục

Thông Tin Chung

Quyết định ban hành Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ

11/02/2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 917a/QĐ-ĐHTM                                                   Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

                                            

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

Xét đề nghị của Hội đồng Khoa học & Đào tạo và Trưởng Khoa Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM-SĐH ngày 22/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng khoa Sau đại học, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Thanh tra, các đơn vị, cá nhân có liên quan đến đào tạo tiến sĩ của Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi gửi:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

    – BGH để chỉ đạo;

– Như điều 3;

– Lưu VT, Khoa SĐH.

                                                                                        GS,TS. Đinh Văn Sơn

 

Toàn văn Quy định

 File đính kèm