Danh mục

Tuyển sinh Thạc sĩ

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

20/09/2021

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 1022/TB- ĐHTM                                                                     Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

         Theo Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngày 18/6/2021 của Trường Đại học Thương mại, thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 dự kiến vào ngày 25-26/9/2021. Tuy nhiên, trong bối cảnh diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid -19, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Thương mại chưa thể tổ chức thi tuyển sinh đợt 2 năm 2021 theo Thông báo ban đầu.

         Ngày 30/8/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 23/2021 về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, trong đó có nhiều thay đổi, điều chỉnh liên quan đến điều kiện dự tuyển và công nhận tốt nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và đồng thời đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Nhà trường dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh đợt 2 năm 2021 như sau:

  1. Trường hợp Hà Nội kết thúc giãn cách xã hội trước ngày 5/10/2021, kỳ thi tuyển sinh sẽ được tổ chức trong 01 ngày 10/10/2021 tại Trường Đại học Thương mại.
  2. Trường hợp đến hết ngày 05/10/2021 dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và Thành phố Hà Nội chưa kết thúc giãn cách xã hội thì kỳ thi tuyển sinh sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2021. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể tới thí sinh theo quy định của Thông tư 23/2021/TT-BDGĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         Với nguyên tắc an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ coi thi được đặt lên hàng đầu, Nhà trường sẽ xem xét và có phương án tổ chức thi tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Những vấn đề cần trao đổi xin liên hệ với Phòng Quản lý Sau đại học (ThS. Hoàng Tiến Linh, SĐT: 0901716333) để được tư vấn.

Nơi nhận:

– Lưu VT Trường;

– Phòng QLSĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Việt