Danh mục

Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Toàn văn luận án của nghiên cứu sinh Phạm Thị Huyền

26/05/2022
  1. Tên đề tài luận án: Phát triển hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
  2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
  3. Mã số: 934.01.21
  4. Họ tên NCS: Phạm Thị Huyền
  5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS,TS. An Thị Thanh Nhàn

Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thu Quỳnh

  1. Những đóng góp mới của luận án

– Những đóng góp mới về học thuật, lý luận

Luận án đã góp phần bổ sung và hoàn thiện khung lý luận cơ bản về phát triển hoạt động logistics tại doanh nghiệp bán lẻ siêu thị. Trong đó, luận án đã xây dựng và luận giải chi tiết khái niệm, đồng thời phân định ba nhóm nội dung chính làm nền tảng để phát triển hoạt động logistics tại doanh nghiệp bán lẻ siêu thị. Ba nhóm nội dung (bao gồm: (1) Thiết lập các hoạt động chức năng logistics; (2) Thiết kế tổ chức và mạng lưới kênh logistics; (3) Đảm bảo các yếu tố nguồn lực logistics) được phân tích chi tiết, gắn liền với đặc trưng của các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị.

Mô hình đánh giá mức độ phát triển hoạt động logistics tại doanh nghiệp bán lẻ siêu thị đã được xây dựng với năm mức độ phát triển, từ mức độ ban đầu không có cấu trúc đến mức độ tối ưu hóa. Dựa trên mô hình này, phương pháp và các tiêu chí đánh giá đã được đề xuất trên cơ sở kế thừa, đồng thời có sự điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh của các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, để đánh giá mức độ phát triển hoạt động logistics tại doanh nghiệp bán lẻ siêu thị, luận án sử dụng bảng câu hỏi theo mô hình thang đo Likert. Các câu hỏi được xây dựng căn cứ theo chín nhóm tiêu chí đánh giá đã được thiết lập.

Với những kết quả nêu trên, luận án đã góp phần bổ sung một tài liệu lý thuyết cho các lĩnh vực khoa học chuyên ngành về logistics và bán lẻ, đồng thời có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và những người quan tâm đến các lĩnh vực này.

– Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn

Thông qua các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập được, luận án đã mô tả, phân tích và đánh giá một cách khách quan, tin cậy về thực trạng phát triển hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội trên cả ba nhóm nội dung đã được đề cập trong phần lý thuyết. Kết quả cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị đã thiết lập các hoạt đông chức năng logistics như mua, vận chuyển, dự trữ, kho, logistics trực tiếp và thu hồi, tuy nhiên quá trình vận hành thực tế chưa đạt hiệu quả như mong đợi; Việc thiết kế tổ chức logistics tại các doanh nghiệp đã phần nào đáp ứng được yêu cầu tổ chức và quản lý; Việc phát triển các nguồn lực phục vụ cho hoạt động logistics, đặc biệt là cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ thông tin cũng bắt đầu được trú trọng.

Đồng thời, luận án cũng tiến hành đánh giá mức độ phát triển hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị theo mô hình, phương pháp và các tiêu chí đã được xây dựng. Kết quả cho thấy, mặc dù không có nội dung nào đạt mức phát triển 5- Tối ưu hóa nhưng có thể thấy về cơ bản, hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được triển khai tương đối đồng đều khi hầu hết các nội dung đều đạt mức phát triển 3 – Chính thức hóa và 4 – Được kiểm soát. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là, mặc dù được đánh giá ở mức độ phát triển tương đối cao nhưng điểm số nhận được lại khá thấp. Kết quả này cho thấy, bên cạnh những thành công đạt được, thực trạng triển khai hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị Hà Nội vẫn tồn tại một số hạn chế cần có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Với những kết quả nêu trên, luận án cho phép các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể nhìn nhận một cách khách quan và trung thực thực trạng triển khai hoạt động logistics của mình, từ đó lựa chọn ứng dụng những giải pháp phù hợp để phát triển hoạt động logistics, tự tin đón đầu những thay đổi trong xu hướng bán lẻ thời gian tới.

– Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về định hướng phát triển thương mại bán lẻ, quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 cũng như thực trạng phát triển hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận án đưa ra sáu quan điểm phát triển hoạt động logistics, trong đó, quan điểm ứng dụng rộng rãi và hiệu quả công nghệ và công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại để theo kịp với sự phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới, được xem là quan điểm xuyên suốt chi phối các giải pháp được đề xuất.

Dựa trên các luận cứ khoa học và thực tiễn được phân tích, luận án đã đề xuất bốn nhóm giải pháp có tính khả thi cao, trong đó có ba nhóm giải pháp đề xuất chủ yếu cho các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm phát triển các hoạt động logistics chức năng, phát triển tổ chức và phát triển nguồn lực logistics và một nhóm giải pháp đề xuất đối với các chủ thể khác với tư cách là người tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Luận án Phạm Thị Huyền