Danh mục

Thông Tin Chung

Văn bản quản lý

15/01/2020
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 917a/QĐ-ĐHTM 25/12/2017 Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM-SĐH ngày 22/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ.
Điều 3: Các ông (bà) Trưởng khoa Sau đại học, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Thanh tra, các đơn vị, cá nhân có liên quan đến đào tạo tiến sĩ của Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2 Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 22/05/2017 1.2. Thông tin về tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo cho đến thời điểm xây dựng đề án
Số chuyên ngành đào tạo: 5
Tổng số nghiên cứu sinh hiện đang đào tạo: 350
Số đợt tuyển sinh trong năm: 2 đợt/năm vào khoảng tháng 3 và tháng 9 hàng năm
Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
Thời gian đào tạo: từ 3-5 năm tùy theo hình thức đào tạo (tập trung toàn thời gian/ tập trung bán thời gian) và trình độ đầu vào của người học (thạc sĩ/ đại học)
3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017 05/04/2017 Các Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017 04/04/2017 QUY CHẾTuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
5 Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT 04/04/2017 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
6 Số: 09/QĐ-ĐHTM 03/01/2017 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định tuyển sinh sau đại học
7 Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHT 03/01/2017 CHI TIẾT QUY ĐỊNH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHTM ngày 03/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
8 Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015 04/11/2015 QUYẾT ĐỊNH
V/v sửa đổi Quy định quản lý học viên trình độ đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thương mại
9 Số 326/QĐ-ĐHTM 22/05/2015 Quyết địnhVề việc ban hành Quy định quản lý học viên trình độ đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Thương mại
10 Số: 586/QĐ-ĐHTM 05/09/2014 QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ