Kết quả thi

Quyết định Điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 25A

Thứ ba - 09/04/2019 09:45
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 430/QĐ-ĐHTM                                                Hà Nội,  ngày 09 tháng 04 năm  2019
                                     
                                   QUYẾT ĐỊNH

               Điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 25A
         (Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1, tháng 3 năm 2019)
 
   

     
       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI


Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 08/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Thương mại;
Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-ĐHTM ngày 05/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-ĐHTM ngày 03/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định tuyển sinh sau đại học;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh cao học năm 2019 của Trường Đại học Thương mại và kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 1, tháng 3 năm 2019;
Xét đề nghị của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh cao học,

                                                 QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 25A của Trường Đại học Thương mại, kỳ thi đợt 1, tháng 3 năm 2019 như sau:
Điều kiện xét tuyển: Điểm Tiếng Anh ≥ 50; Điểm Kinh tế học và Cơ sở ngành ≥ 5;
Tên
chuyên ngành

chuyên ngành
Điểm
trúng tuyển
Số lượng thí sinh trúng tuyển
Kế toán                    8340301 11,5 34
Quản lý kinh tế  8340410 10,5 133
Quản trị kinh doanh     8340101 11,0 48
Tài chính – Ngân hàng 8340201 10,0 132
Quản trị nhân lực 8340404 12 15
Điều 2. Căn cứ điểm chuẩn và kết quả thi tuyển sinh, Khoa Sau đại học lập danh sách thí sinh trúng tuyển và gọi nhập học theo quy định.
Điều 3.  Các ông (bà) Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng phòng Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:                                                          
  - Bộ GD&ĐT (để báo cáo)
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VT, Khoa SĐHXem file chi tiết
 HIỆU TRƯỞNG

GS,TS. Đinh Văn Sơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây