Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của NCS Hoàng Ngọc Hà

Thứ hai - 28/05/2018 08:43
1. Tên luận án: Huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
3. Mã số: 62.34.04.10
4. Họ tên NCS: Hoàng Ngọc Hà
5. Họ tên người hướng dẫn NCS:
Hướng dẫn 1: GS.TS Đinh Văn Sơn
Hướng dẫn 2: TS. Vũ Xuân Dũng

6. Những đóng góp về học thuật và lý luận:

  • Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở các địa phương cấp tỉnh.

  • Luận án đã đưa ra mô hình nghiên cứu định lượng các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng NTM ở một địa phương cấp tỉnh bao gồm: các yếu tố thuộc về nhà nước, điều kiện tự nhiên và kinh tế -xã hội; các yếu tố thuộc về người dân; sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp.

7. Những đóng góp mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

  • Bằng việc sử dụng phương pháp kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh, cho thấy có 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng, trong đó, các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của địa phương ảnh hưởng nhiều nhất, sau đó đến các yếu tố thuộc về nhà nước và ảnh hưởng thấp nhất là sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp.
  • Luận án đã đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh, bao gồm: (1) Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới; (2) Kiện toàn bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; (3) Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; (4) Tăng tỷ lệ nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp thông qua xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách trợ giúp công tác phát triển và dự báo thị trường nông sản, coi đây là chính sách quan trọng nhất trong huy động nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp; (5) Ưu tiên phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước nói riêng và các nguồn lực tài chính nói chung cho tổ chức và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân thay vì đầu tư vào cơ sở hạ tầng như hiện nay.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây