Các văn bản hướng dẫn và biểu mẫu

Quyết định về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ

Thứ ba - 14/08/2018 00:18
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 917a/QĐ-ĐHTM                                                   Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017
                                            
                                               QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ
 
 

                                 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Xét đề nghị của Hội đồng Khoa học & Đào tạo và Trưởng Khoa Sau đại học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM-SĐH ngày 22/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ.
Điều 3: Các ông (bà) Trưởng khoa Sau đại học, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Thanh tra, các đơn vị, cá nhân có liên quan đến đào tạo tiến sĩ của Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi gửi:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
    - BGH để chỉ đạo;
- Như điều 3;
- Lưu VT, Khoa SĐH.

                                                                                       GS,TS. Đinh Văn Sơn
Toàn văn quyết định
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây