Kế hoạch học tập

Quyết định Về việc giao tên học phần khối kiến thức 3 cho NCS khóa 29B

Thứ ba - 08/08/2017 16:39
QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao tên học phần khối kiến thức 3 cho NCS khóa 29B

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo tiến sĩ;
Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM ngày 20/06/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo trình độ tiến sĩ cấp bộ môn về tên học phần khối kiến thức 3 cho NCS khóa 29B;
Xét đề nghị của Trưởng Khoa Sau đại học,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Giao tên học phần ở trình độ tiến sĩ, bộ phận kiến thức 3 (kiến thức chuyên sâu phục vụ cho viết luận án tiến sĩ) cho Nghiên cứu sinh khóa 29B.
(Danh sách tên học phần, người hướng và nghiên cứu sinh kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Người hướng dẫn và nghiên cứu sinh có trách nhiệm hoàn thành học phần theo kế hoạch của Nhà trường và theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng phòng Thanh Tra, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Người hướng dẫn và Nghiên cứu sinh tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Xem file chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây