Khoa Sau Đại học

http://saudaihoc.tmu.edu.vn


Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ

V/v sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ
(Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM ngày 22/06/2013)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 945/QĐ-ĐHTM                               Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018
                   
                                                       QUYẾT ĐỊNH
                   V/v sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ
                                       (Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM ngày 22/06/2013)
                                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM ngày 22/06/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ kết luận tại phiên họp Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường ngày 08 tháng 08 năm 2018;
Xét đề nghị của Trưởng Khoa Sau đại học, 
                                                    QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM ngày 22/06/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại như sau:                             
1. Bổ sung vào cuối Khoản 1 Điều 30 câu sau:
“1. Trong thời hạn tối đa là bốn tháng tính từ ngày luận án được hội đồng đánh giá cấp bộ môn thông qua, nghiên cứu sinh phải nộp luận án (đã sửa chữa theo ý kiến kết luận của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn) cùng các hồ sơ khác theo quy định (có văn bản hướng dẫn riêng) đề nghị Nhà trường gửi phản biện độc lập luận án.”
2. Bổ sung vào đầu Khoản 5 Điều 32 câu sau:                            
“5. Trong thời hạn tối đa là hai tháng tính từ ngày nghiên cứu sinh nhận được ý kiến nhận xét chấp nhận thông qua luận án của phản biện độc lập cuối cùng, nghiên cứu sinh phải nộp luận án (đã sửa chữa theo ý kiến của phản biện độc lập) cùng các hồ sơ khác theo quy định (có văn bản hướng dẫn riêng) đề nghị Nhà trường cho phép bảo vệ luận án cấp trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng, khoa, bộ môn, đơn vị trực thuộc; cán bộ, viên chức và nghiên cứu sinh trong toàn Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu     
- Như điều 3
- Lưu VT, Khoa SĐH
 
  HIỆU TRƯỞNGGS,TS. Đinh Văn Sơn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây