Tuyển sinh

Quyết định công nhận trúng tuyển NCS khóa 30A (tuyển sinh đợt tháng 3, năm 2017)

Thứ sáu - 14/04/2017 15:18
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số:  261 /QĐ-ĐHTM                                                  Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển NCS khóa 30A (tuyển sinh đợt tháng 3, năm 2017)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo tiến sĩ;
Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM ngày 20/06/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ chỉ tiêu nghiên cứu sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương mại;
Căn cứ kết quả xét tuyển NCS đợt tháng 3, năm 2017 của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Thương mại;
Xét đề nghị của Trưởng Khoa Sau đại học,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận 44 (bốn mươi bốn) nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa 30A (tuyển sinh đợt tháng 3, năm 2017) của Trường Đại học Thương mại, niên khóa 04/2017- 04/2021.
(có danh sách kèm theo)
Điều 2. Các nghiên cứu sinh có tên ở điều 1 được hưởng quyền lợi và thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng phòng Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, các đơn vị, cá nhân hữu quan và nghiên cứu sinh có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                                                                        K/T.HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
            - Như điều 3
  • - Vụ GDĐH (báo cáo)                                  
  • - Lưu VT, Khoa SĐH
 
                                                                               PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long

Xem file đính kèm

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây