Tuyển sinh

Quyết định công nhận trúng tuyển NCS khóa 32A (tuyển sinh đợt tháng 3, năm 2019)

Thứ tư - 17/04/2019 16:01
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số:  446 /QĐ-ĐHTM                                                  Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 32A (tuyển sinh đợt tháng 4, năm 2019)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Quyết định số 917a/QĐ-ĐHTM ngày 25/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ chỉ tiêu nghiên cứu sinh năm 2019 của Trường Đại học Thương mại;
Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1, tháng 04, năm 2019 của Trường Đại học Thương mại;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận 07 (bảy) nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa 32A (tuyển sinh đợt 1, tháng 04 năm 2019) của Trường Đại học Thương mại, niên khóa 04/2019- 04/2023. (Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Các nghiên cứu sinh có tên ở điều 1 được hưởng quyền lợi và thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng phòng Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, các đơn vị, cá nhân hữu quan và nghiên cứu sinh có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                     
Nơi nhận:                                                                      
 - Như điều 3
- Vụ GDĐH (báo cáo)                                  
- Lưu VT, Khoa SĐH
                                                                                                    GS,TS. Đinh Văn Sơn

Xem file chi tiết kèm theo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây