Tuyển sinh

Quyết định Điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23B

Thứ sáu - 13/10/2017 10:06
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                   
             Số: 690 /QĐ-ĐHTM                                                Hà Nội,  ngày 10 tháng 10 năm  2017
QUYẾT ĐỊNH

Điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23B

(Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2, tháng 9 năm 2017)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-ĐHTM ngày 05/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-ĐHTM ngày 03/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định tuyển sinh sau đại học;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh cao học năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương mại;
Căn cứ kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 2, tháng 9 năm 2017;
Xét đề nghị của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh sau đại học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23B của Trường Đại học Thương mại, kỳ thi đợt 2, tháng 9 năm 2017 như sau:
Điều kiện xét tuyển: Điểm Tiếng Anh ≥ 50; Điểm Toán cao cấp và Cơ sở ngành ≥ 5;
Tên
chuyên ngành

chuyên ngành
Điểm
trúng tuyển
Số lượng thí sinh trúng tuyển
Kế toán                    60340301 11 35
Quản lý kinh tế  60340410 10,25 209
Quản trị kinh doanh     60340102 14,25 35
Tài chính - Ngân hàng                 60340201 12,75 35
 Điều 2. Căn cứ điểm chuẩn và kết quả thi tuyển sinh, Khoa Sau đại học lập danh sách thí sinh trúng tuyển và gọi nhập học theo quy định.
Điều 3.  Các ông (bà) Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng phòng Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:                                                                         
  - Bộ GD&ĐT (để báo cáo)

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu VT, Khoa SĐH
K/T. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long

Xem file chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây