Tuyển sinh

Quyết định Điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 24A

Thứ tư - 18/04/2018 13:56
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 349 /QĐ-ĐHTM                                                                                                                      Hà Nội,  ngày 17 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ
thạc sĩ khóa 24A

(Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1, tháng 3 năm 2018)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-ĐHTM ngày 05/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-ĐHTM ngày 03/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định tuyển sinh sau đại học;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh cao học năm 2018 của Trường Đại học Thương mại;
Căn cứ kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 1, tháng 3 năm 2018;
Xét đề nghị của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh cao học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 24A của Trường Đại học Thương mại, kỳ thi đợt 1, tháng 3 năm 2018 như sau:
Điều kiện xét tuyển: Điểm Tiếng Anh ≥ 50; Điểm Toán cao cấp và Cơ sở ngành ≥ 5;
Tên
chuyên ngành

chuyên ngành
Điểm
trúng tuyển
Số lượng thí sinh trúng tuyển
Kế toán                    8340301 11,0 64
Quản lý kinh tế  8340410 11,0 92
Quản trị kinh doanh     8340101 11,0 54
Tài chính - Ngân hàng   8340201 11,0 76
Điều 2. Căn cứ điểm chuẩn và kết quả thi tuyển sinh, Khoa Sau đại học lập danh sách thí sinh trúng tuyển và gọi nhập học theo quy định.
Điều 3.  Các ông (bà) Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng phòng Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:                                                                         
  - Bộ GD&ĐT (để báo cáo)

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu VT, Khoa SĐH
K/T. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long

Xem file chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây