Tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2023
Tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2023 Tuyển sinh Tiến sĩ Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Quyết định số 1316/QĐ-ĐHTM ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Quyết định số 126/QĐ-ĐHTM ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định tuyển sinh sau đại học; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ dự kiến năm 2023, Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2023 như sau: 23/06/2023
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 tháng 04 năm 2023
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 tháng 04 năm 2023 Tuyển sinh Tiến sĩ 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại nhằm đào tạo những nhà khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, để phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động chuyên môn theo ngành đào tạo.
28/11/2022