Quay trở lại danh sách
Thông báo

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ

07/12/2022

Stt

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Nội dung chi tiết

1

Quyết định số 126/QĐ-ĐHTM 

24/01/2022

Quy định tuyển sinh Sau Đại học của Trường Đại học Thương mại

 Quy định tuyển sinh Sau đại học -ĐHTM 2022

2

Quyết định số 86/QĐ-ĐHTM

19/01/2022

Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại

 Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại

 

 

3

Quyết định số 1316/QĐ-ĐHTM

10/09/2021

Đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại (Áp dụng cho nghiên cứu sinh tuyển sinh khóa 34B về sau)

Quyết định ban hành

Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ

4

Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT

28/06/2021

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Áp dụng từ ngày 15/08/2021)

Tải tập tin

5

Thông tư số 23 /2021/TT-BGDĐT

30/08/2021

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Áp dụng từ ngày 15/10/2021)

Tải tập tin

6

Quyết định số 917a/QĐ-ĐHTM

25/12/2017

Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại (Áp dụng cho nghiên cứu sinh tuyển sinh khóa 30B về sau)

Tải tập tin

7

Quyết định số 945/QĐ-ĐHTM

10/08/2018

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ (Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM ngày 22/06/2013)

Tải tập tin

8

Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM

22/06/2013

Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại(Áp dụng cho nghiên cứu sinh tuyển sinh khóa 30A về trước)

Tải tập tin

9

Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

22/05/2017

Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Tải tập tin

10

Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT

04/04/2017

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Tải tập tin

11

Quyết định số 09/QĐ-ĐHTM

03/01/2017

Quyết định về việc ban hành quy định tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Thương mại

Quyết định

Chi tiết quyết định

12

Quyết định số /QĐ-ĐHTM

04/11/2015

Quyết định về việc sửa đổi Quy định quản lý học viên trình độ đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thương mại

Tải tập tin

13

Quyết định số 326/QĐ-ĐHTM

22/05/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý học viên trình độ đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Thương mại

Tải tập tin

14

Quyết định số 586/QĐ-ĐHTM

05/09/2014

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

Tải tập tin

15

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT

15/05/2014

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Tải tập tin

 

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT

15/02/2021

Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 05

Các phụ lục của  Thông tư 05

 

Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT

07/05/2009

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Tải tập tin