STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01 Quyết định số 126/QĐ-ĐHTM 24/01/2022 Quy định tuyển sinh Sau Đại học của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
02 Quyết định số 86/QĐ-ĐHTM 19/01/2022 Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
03 Quyết định số 1316/QĐ-ĐHTM 10/09/2021 Đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
04 Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT 28/06/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Tải tập tin 1
05 Thông tư số 23 /2021/TT-BGDĐT 30/08/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ Tải tập tin 1
06 Quyết định số 917a/QĐ-ĐHTM 25/12/2017 Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
07 Quyết định số 945/QĐ-ĐHTM 10/08/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ (Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM ngày 22/06/2013) Tải tập tin 1
08 Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM 22/06/2013 Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
09 Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 22/05/2017 Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Tải tập tin 1
10 Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT 04/04/2017 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Tải tập tin 1