Quay trở lại danh sách
Thông tin luận án tiến sĩ

Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Huyền Trang

01/07/2024

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Tên đề tài luận án: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

2. Chuyên ngành:      Kế toán

3. Mã số:                     934.03.01

4. Họ tên NCS:          Nguyễn Thị Huyền Trang

5. Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh:

1. PGS, TS. Đỗ Minh Thành

2. TS. Trần Hải Long

6. Những đóng góp mới của luận án:

- Những đóng góp mới về học thuật, lý luận:

              Luận án đã hệ thống hóa, phân tích làm sáng tỏ những lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh (DT, CP và KQKD) trong các doanh nghiệp sản xuất theo kế toán tài chính (KTTC) và kế toán quản trị (KTQT) trên cơ sở tiếp cận kết hợp giữa nội dung công tác kế toán và quy trình kế toán trong bối cảnh hội nhập quốc tế về kế toán và yêu cầu phát triển bền vững bao gồm: Khái niệm, bản chất và vai trò; nội dung và quy trình kế toán DT, CP và KQKD dưới góc độ KTTC, KTQT trong doanh nghiệp sản xuất.

              Luận án đã phân tích làm rõ thực trạng theo từng nội dung kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV dưới góc độ KTTC và KTQT, đánh giá chỉ rõ những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, tồn tại của kế toán DT, CP và KQKD. Trên cơ sở kết hợp lý luận và thực tế luận án đã phân tích định hưởng phát triển và chỉ rõ những yêu cầu cũng như đưa ra hệ thống các giải pháp hoàn thiện kế toán DT, CP và KQKD và các điều kiện thực hiện các giải pháp tại các DN khai thác than thuộc TKV.

- Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp:

Từ những kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất hệ thống các giải pháp hoàn thiện kế toán DT, CP và KQKD tại các doanh nghiệp khai thác than như sau: 

         Dưới góc độ KTTC: (1) Hoàn thiện việc phân loại; (2) Hoàn thiện việc xác định, ghi nhận; (3) – Hoàn thiện phương pháp kế toán; (4) – Hoàn thiện việc trình bày, cung cấp thông tin trên BCTC;

Dưới góc độ KTQT: (1) - Hoàn thiện xây dựng dự toán DT, CP và KQKD; (2) - Hoàn thiện thu thập, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu nhà quản trị; (3) - Hoàn thiện phân tích biến động DT, CP và KQKD

         Các giải pháp đề xuất trong luận án có thể áp dụng vào thực tế góp phần giúp các doanh nghiệp khai thác than hoàn thiện phần hành kế toán DT, CP và KQKD dưới cả 2 góc độ KTTC và KTQT đáp ứng cho nhu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.